Historie

Historie Klubu důchodců v Kutné Hoře

Kutnohorský klub důchodců byl založen v roce 1964 díky tehdejšímu Městskému národnímu výboru v Kutné Hoře k odpočinku a vzdělání seniorů. Zároveň MěNV vynaložil nemalé prostředky na rekonstrukci bývalého skladiště v Jakubské ulici, budoucího sídla klubu důchodců. Bez finančních dotací městského úřadu by se klub po celá léta neobešel.

Prvním předsedou klubové správy byl pan František Kučera, a to až do roku 1974, kdy předsednictví převzal pan Jaroslav Kuchař.

K určité změně dochází v roce 1977, kdy byl klub důchodců převeden do péče Okresní sociální služby a jejího ředitele, pana Vladimíra Polívky.

Klubová správa ve složení J. Kuchař, M. Koudelková, R. Linhartová a B. Vondráček organizuje různé osvětové přednášky, divadelní představení, promítání, besedy, zájezdy, taneční zábavy a nejrůznější oslavy. Průměrná účast tehdy bývala kolem 40 důchodců.

Postupně se činnost klubu rozšiřovala. V roce 1988 bylo zavedeno placení ročních příspěvků a průkazky členů. Byla navázána družba s Klubem důchodců z Prahy 4 a Dětským domovem v Ratajích nad Sázavou. Pravidelně začal pracovat kroužek šikovných rukou a členové se také zúčastňovali nejrůznějších tanečních zábav; nejčastěji ve Zruči nad Sázavou.

K velkým změnám v práci klubu dochází v září 1990. Zájem o levné zájezdy byl tak velký, že se jezdilo dvěma autobusy, a to i do ciziny, např. do Norimberka, nebo Vídně. Nejčastějším a dlouholetým průvodcem v té době byl pan Ing. Martínek s manželkou Dr. Šolínovou. Kronika z té doby zmiňuje hojnou návštěvnost divadelních představení, včetně zájezdů do Národního divadla v Praze. V roce 1993 strávili důchodci dokonce osm dní u moře v Itálii.

Zajímavostí může být i to, že v roce 1994 měl kutnohorský klub důchodců 360 členů! Členský příspěvek tehdy činil 12 Kč a o něco později 20 Kč. Činnost nepřetržitě finančně podporoval městský úřad v Kutné Hoře.

V srpnu 1996 měli zástupci klubu možnost se zúčastnit setkání s princem Filipem, vévodou z Edinburgu u příležitosti zapsání města do kulturního dědictví Unesco. Pyšní byli i na návštěvu RNDr. M. Lobkowicze přímo v klubu.

Klub už má 414! členů. Mezi často zmiňovaná jména patří harmonikář pan Kutílek a promítač pan Louda.

Po roce 1999 ubývá zájezdů do zahraničí (zůstává jen Polsko) a také zájezdů na divadelní představení do Prahy. Mezi členy se předávají 4 permanentky do Tylova divadla.

Podle výčtu v kronice byly za 10 let činnosti klubu (v období 1990-1999) uskutečněny 103 zájezdy, z toho 13 do ciziny. Některá místa byla navštívena opakovaně. Často se vyráželo i za památkami v Praze. Opakovaně jsou zmiňovány gratulace životním jubilantům.

Od roku 2000 se členové klubu trvale seznamují s kutnohorskými památkami, buď formou procházek, nebo přednášek (paní Z. Šalátková, pozdější předsedkyně klubu), zúčastňují se promítání (diapozitivy Ing. Kroupy), nebo čtení. Ještě v září 2005 fungují zájezdy za tancem a seniory ve Zruči nad Sázavou.

V lednu 2007 nastal významný mezník v životě klubu důchodců. Po 42 letech se klub stěhuje z Jakubské ulice do sokolovny v Sokolské ulici, konkrétně do bývalé kotelny v suterénu. Město vložilo do oprav a úprav 300.000,- Kč. V té době byl starostou pan Z. Šalátek. Ve stejném roce začala seniorům v klubu předcvičovat paní Karla Fialová. Klub často organizuje vzájemná výměnná setkání členů klubů důchodců, např. v Kroměříži a Praze. Po celá léta jezdí klub s autobusovou společností manželů Hoskovcových. Vedení klubu se průběžně obměňuje; dlouholetou kronikářkou byla paní J. Dvořáková.

I další starostové, páni I. Šanc a M. Starý, přislíbili klubu svoji podporu během svého funkčního období. Z rozhodnutí rady města Kutné Hory začaly koncem roku 2015 opravy prostor v bývalé Koukolově vile v Zachově ulici 368, včetně úprav okolí vily. Výbor zároveň požádal o navýšení dotací a dovybavení klubu nábytkem.

Ke slavnostnímu otevření klubu dochází 12.10.2016. Předsedkyní se po dlouholeté obětavé práci paní Zuzany Klofáčové stává paní J. Hasalová. Kronika zmiňuje návštěvu tehdejšího ministra financí pana A. Babiše (2017), který členy pozval na návštěvu do Čapího hnízda. V klubu téměř od založení přetrvává zájem o ruční práce pod vedením paní Brejchové a paní Kuklové. Uznání si zaslouží i trvalá péče o květinovou výzdobu uvnitř i venku před vilou paní J. Březinovou. Seznamování s historií Kutné Hory převzala paní L. Frankovicová z městské knihovny; promítání je ponejvíce záležitostí pana V. Tekverka.

Po zesnulé vedoucí klubu paní J. Hasalové se funkce ujala paní E. Mrázková.
Mezi březnem 2020 a červnem 2021 nastalo období, kdy se kvůli epidemii koronaviru Klub důchodců Kutná Hora pro své členy uzavřel.

Činnost byla obnovena až v červnu 2021. Novou vedoucí klubu se stala paní I. Braumüller. 
 

Dle kronik klubu zapsala K. Balková

29.10.2021